Video Gallery

Honbu Dojo Instructors

Heian Nidan Koji Arimoto

Heian Yondan: Soma Takato

Kata: Kanku Dai

Kata Ji’in

Kata Jitte

Kata Unsu

Kata Nijushiho

Kata Gojushiho Sho

Kata Junro Shodan Shinji Nagaki Sensei

Kata Junro Nidan

Kata Junro Yondan

Heian Shodan: Koji Arimoto

Heian Sandan: Soma Takato

Heian Godan: Koji Arimoto

Kata Jion

Kata Wankan

Kata Gankaku

Kata Kanku Sho

Kata Sochin

Kata Gojushiho Dai

Kata Junro Shodan Makita Sensei

Kata Junro Sandan

Kata Junro Godan